ஆதங்கமும்,கவிதையும் இன்னபிறவும்…..

நாமாக எழுத வேண்டும் என்று நினைக்கிறதையெல்லாம் நாமாகவே எழுதிவிடுகிறதில்லை. வேறொருவர் மூலமாக வெளிப்பட்டுவிடுகிறது. அதை நம் சோம்பேறித்தனம்தான் என்பதா? இல்லையில்லை..... அப்படி முழுவதுமாக சொல்லிவிட முடியாதுதான். ஆனலும் நம் ஆதங்கத்தை.....நாம் வெளிப்படுத்தும் ஆதங்கத்தை.....நாம் வெளிப்படுத்த நினைக்கும் விஷயங்களை பிறர் வெளிப்படுத்துகையில் மனம் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடையும்தானே! அப்படித்தான் எனக்கும் இருந்தது. இங்கே வெளியாகியிருக்கிற பதிவு வேறொரு தளத்தில் வேறொரு நபரால் எழுதி பதியப்பட்டது. ஆனாலும் என்ன? நல்ல விடயங்களை யார் சொன்னாலும் கேட்கலாம் தானே. நாம் அன்றாடம் … ஆதங்கமும்,கவிதையும் இன்னபிறவும்…..-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.